Hồ sơ chứng từ

Bản tự công bố sản phẩm:

Kẹo C&H hộp thiếc:

Kẹo C&H Mixed Fruit (Sugar Free)
Kẹo C&H Clear Mint
Kẹo C&H Mixed Fruit & All Fruit
Kẹo C&H Mango & Kiwi
Keo C&H Strawberry
Kẹo C&H Tropical Fruit
Kẹo C&H Wild Berry
Kẹo C&H Sky Selection
Kẹo C&H Sky Fruit
Kẹo C&H Strawberry
Kẹo C&H Raspberry
Kẹo C&H Citrus

Kẹo C&H hũ thủy tinh:

C&H 300g Mixed Fruit Selection

Sô cô la Beryl’s:

Sôcôla Beryl’s 85g No Sugar Added Almond Dark
Sôcôla Beryl’s 85g No Sugar Added Almond Milk
Sôcôla Beryl’s 85g No Sugar Added Hazelnut Milk
Sôcôla Beryl’s Tiramisu Almond Green Tea

Sôcôla Beryl’s Tiramisu Almond Dark
Sôcôla Beryl’s Tiramisu Almond Milk
Sôcôla Beryl’s Tiramisu Almond White
Sôcôla Beryl’s 450g Assorted
Sôcôla Beryl’s 450g Almond Bittersweet
Sôcôla Beryl’s 450g Almond Dark
Sôcôla Beryl’s 450g Almond Milk
Sôcôla Beryl’s 450g Almond White
Sôcôla Beryl’s 450g Raisin